ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მერიის სტრუქტურა


 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურა

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
#თანამდებობის
დასახელება
საშტატო
რიცხოვნობა
 პოლიტიკური თანამდებობის პირები 
1მერი1
2მერის პირველი მოადგილე1
3მოადგილე1
 სულ:3
 მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა 
მერიის სამსახურები
1. ადმინისტრაციული სამსახური
2.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
 საზოგადოებასთან ურთიერთობის,საქმის წარმოებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილება
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში.3
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში.
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში.
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში1
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში1
2.14IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.16IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.17IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.18IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მაწიმის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1
 2.20IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.21IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.23IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნინიგორის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.24IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნინიგორის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.25IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.26IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
 IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.29IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.30IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.31IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.34IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
 IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
 IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.37IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.38IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.39IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბაისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.41IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბაისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.42IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.43IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.44IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.46IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ფონის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1
2.47IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.49IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.50IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.52IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.53IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.54IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არეშფერნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.55IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არეშფერნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.56IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.57IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
2.58IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
2.6II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
2.7III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკის საკითხებში1
2.8III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში1
 სულ45
2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური
3.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
 სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
3.2III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და კონსულტაციის საკითხებში1
3.3III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში1
 ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილება
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში2
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზედამხედველობისა და ინსპექტირების საკითხებში2
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზედამხედველობისა და ინსპექტირების საკითხებში
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებში 2
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებში 
 სულ11
3.  შიდა აუდიტის სამსახური
4.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
4.2III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში1
4.3III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში1
 სულ3
4. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
6.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
6.2III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1
6.3III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1
6.4III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1
6.7III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1
6.8III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის საკითხებში1
 სულ6
5. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური
7.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
7.2III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლები საკითხებში1
7.4III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში1
 სულ3
6.  საფინანსო სამსახური
8.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში1
სახაზინო-საბუღალტრო განყოფილება
8.2II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
8.4III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში1
8.5III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში2
8.6III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში
 სულ6
7. ეკონომიკის სამსახური
 I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
 ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში2
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში1
 საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო პროექტებისა და ფონდების მოძიების საკითხებში1
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში1
 შესყიდვების განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში1
 სულ12
 8. ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 
 I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
 სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის საკითხებში1
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში1
 ინფრასტრუქტურის განყოფილება 
 II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:განყოფილების უფროსი1
 III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში1
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში3
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში
 III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში
 სულ9
9. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
 I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:სამსახურის უფროსი1
8.9III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში2
8.10III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში
8.13III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ვეტერანთა და დევნილთა დახმარების საკითხებში 1
 სულ4
 სულ102
   
 წარმომადგენლები-მეოთხე რანგის I კატეგორია 
1ქ. ლაგოდეხის ადმინისტრაციული ერთეული1
2მაწიმის ადმინისტრაციული ერთეული1
3შრომის ადმინისტრაციული ერთეული1
4ნინიგორის ადმინისტრაციული ერთეული1
5ცოდნისკარის ადმინისტრაციული ერთეული1
6ვარდისუბნის ადმინისტრაციული ერთეული1
7ჭიაურის ადმინისტრაციული ერთეული1
8კართუბნის ადმინისტრაციული ერთეული1
9ბაისუბნის ადმინისტრაციული ერთეული1
10კაბლის ადმინისტრაციული ერთეული1
11ფონის ადმინისტრაციული ერთეული1
12გიორგეთის ადმინისტრაციული ერთეული1
13აფენის ადმინისტრაციული ერთეული 1
14ლელიანის ადმინისტრაციული ერთეული1
15არეშფერანის ადმინისტრაციული ერთეული1
  15
 სულ 117
 შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი თანამშრომლები 
1მერიის მორიგე ავტომობილის მძღოლი1
2მერის ავტომობილის მძღოლი1
3მერიის მორიგე ავტომობილის მძღოლი1
4კურიერი1
5მერის მდივან-რეფერენტი1
6სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში დარაჯი1
7დამლაგებელი1
8დამლაგებელი1
9დამლაგებელი1
10სპეციალისტი კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების საკითხებში (აიტი)1
11გენდერზე პასუხისმგებელი პირი/ქალთა ოთახის მენეჯერი1
12სპეციალისტი1
 სულ შრომითი ხელშეკრულებით 12

________________________

განათლების, კულტურის,  სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

I რანგი სამსახურის უფროსი

III  რანგის მეორე კატეგორია განათლების საკითხებში

III  რანგის მეორე კატეგორია კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში

ეკონომიკის სამსახური

I რანგი - ვაკანტური

II რანგი ტურიზმი

II რანგი -ქონება

II რანგი შესყიდვები

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო პროექტებისა და ფონდების მოძიების საკითხებში

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში

III რანგის მეორე. - ქონება

III რანგის პირველი კატეგორია მატერიალურ ტექნიკური

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

III რანგის პირველი-ქონება.

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

I სამსახურის უფროსი

II რანგი ინფრასტრუქტურა

II რანგი სივრცითი მოწყობა

III რანგის მეორე კატეგორია ყველასთვის

III რანგის მეორე კატეგორია ძეგლთა დაცვა

III რანგის პირველი კატეგორია ინფრასტრუქტურის საკითხებში

III რანგის პირველი კატეგორია სივრცითიმოწყობა, მშენებლობა და არქიტექტურა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური

I რანგი სამსახურის უფროსი

II რანგი - ზედამხედველობა მოსაკრებელი

II რანგი - სამართლებრივი ზედამხედველობა

III რანგის მეორე კატეგორია  სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში

III რანგის პირველი კატეგორია - სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში

III რანგის პირველი კატეგორია -ზედამხედველობისა და ინსპექტირების საკითხებში

III რანგის პირველი კატეგორია - მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებში

III რანგის პირველი კატეგორია - სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში

მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

I რანგი სამსახურის უფროსი

II რანგი ადამიანური რესურსები

II რანგი საზ. ურთიერთობები და საქმის წარმოება

III რაგის პირველი კატეგორია საზ. ურთიერთობაში

III რანგის მეორე კატეგორია ადამიანური რესურსები

III რანგის მეორე კატეგორია საზ. ურთიერთობა

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში.

III რანგის პირველი კატეგორია საკადრო პოლიტიკის საკითხებში

მერიის აუდიტის სამსახური

I რანგი სამსახურის უფროსი

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში

მერიის სამხედრო სამსახური

I რანგი სამსახურის უფროსი

III რანგის პირველი  კატეგორია

მერიის საფინანსო სამსახური

I რანგი სამსახურის უფროსი

II რანგი განყოფილების უფროსი

III რანგის პირველი  კატეგორია ხაზინის საკითხებში

III რანგის პირველი კატეგორია ბიუჯეტის დაგეგმვა

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში

ჯანმრთელობის დაცვისა დასოციალური მომსახურების სამსახური

I რანგი სამსახურის უფროსი

III რანგის პირველი კატეგორია ვეტერანები და დევნილები

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში

გააზიარე