ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შესყიდვების განყოფილება

სამსახურის ადგილობრივი შესყიდვების განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადებას;

  • სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოებას;

  • ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადებასა და გამოქვეყნებას;

  • მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების შემუშავებას;

  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულებას;

  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადებას;

  • მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას.

შესყიდვების განყოფილება ექვემდებარება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურს.

სამსახურის დებულება

გააზიარე