ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

2 May, 2022

პარასკევს, 6 მაისს, 14:00 საათზე, მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.

                                                                               დღის წესრიგი:

  

 

1. „ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2022  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                         /მომხს:გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 1 კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

                                                                                                                                           /მომხს:გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

3.   საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,  2022  წელს  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ.

                                                                                                                                    /მომხს: გ. ჩალათაშვილი; ბ. შუბითიძე/

 

4.   საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში,  2021  წელს  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ 

 

                                                                                                                                         /მომხს: გ. ჩალათაშვილი; ბ. შუბითიძე/

 

5.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის    3  სექტემბრის   №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

                                                                                                                                          /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

 

6. ,,საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

7ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

                                                                                                                                           /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

8„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ქონების  გაცემაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 04 მარტის   N 13  განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

                                                                                                                                         /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

9. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის მიცემის შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 02 ივლისის  N გ-93.93211839 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

                                                                                                                                       /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მიეცეს თანხმობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ლაგოდეხში, ქიზიყის ქუჩა ქ. #25-ში მდებარე შენობის პირველ  სართულზე არსებული 47,68 კვ.მ ფართი/ს.კ.54.01.54.032.01.505/ სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით, გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრს“ /ს.ნ. 433109192/.

 

                                                                                                                                          /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

11. სხვადასხვა.

გააზიარე