ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა

27 May, 2022

        პარასკევს, 3 ივნისს, 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.                                                                     

 

  დღის წესრიგი:

  

 

1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №9 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                                                                                                      /მომხს: შ.ხაჩიაშვილი /

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

 

3. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                        /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

 

4.  „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

 

5. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

 

6. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

 

7. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესისა და გარე რეკლამის ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 03 აგვისტოს N68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

8. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“  2018 წლის 3 აგვისტოს N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

9.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 03 აგვისტოს N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

 

10.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და სამართალდარღვევის ოქმის ბლანკის გასავლის/მიღების ჟურნალების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 03 აგვისტოს N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

11. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმებისა და ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                       /მომხს: ნ. დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი /

12. დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის  შესახებ.

                                                                                                                                                                            /მომხს: შ.ხაჩიაშვილი/

 

13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ლელიანში მდებარე- 930 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებულ შენობა - ნაგებობა, რომლის განაშენიანების ფართია -495.30 კვ.მ, (საკადასტო კოდი:N54.14.52.021) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზურფრუქტის ფორმით გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრს“  (ს/კ:433105702)   არსებობის ვადით.)

 

14. სხვადასხვა

                                                                                      

გააზიარე