სოფლის მეურნეობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის ზოგადი დახასიათება

და სტატისტიკური მონაცემები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული. აღნიშნული დარგის განვითარება განაპირობებს მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას  და ზრდის ეკონომიკის გაძლიერებას. მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო სექტორის განვითარებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა „მცირე მიწიან ფერმერთა დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულმა ღონისძიებებმა, რის შედეგადაც გაიზარდა წარმოებული პროდუქტის მოცულობა და ხარისხი.  აგრეთვე, შემცირდა წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება და კონკურენტუნარიანი გახდა უცხოურ ანალოგებთან მიმართებაში.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო მიწების რაოდენობა შეადგენს  38977 ჰა–ს. მათ შორის სახნავი 23660 ჰა, მრავალწლიანი  3890 ჰა და საძოვარი 11426 ჰა. მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 11675 სულს. ცხვარი – 10540, თხა – 500,  ღორი – 2845, ფრინველი – 103980 ფრთა, ფუტკარი – 4420 სკა, სატბორე მეურნეობა 470 ჰა.

მუნიციპალიტეტში ტერიტორიებზე შექმნილია 8 კოოპერატივი:


ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

·         სიმინდის წარმოება

·         სასათბურე მეურნეობები

·         ბაღჩეული და ბოსტნეული კულტურების წარმოება

·         მრავალწლიანი ნარგავები

·         სატბორე მეურნეობები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

ლაგოდეხის საინფორმაციო–საკონსულტაციო სამსახური

აგრონომიულ საკითხებში                                   598 77 07 99, 599 75 50,  595 85 83 95

მექანიზაციის საკითხებში                                   599 37 35 85

სატბორე მეურნეობის საკითხებში                      595 85 83 36

სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი

ვეტერინარი ექიმი                                                    599 85 09 53

უახლოესი ლაბორატორია                                      599 85 09 53

უახლოესი მექანიზაციის ცენტრი

1.          აფენი, ლელიანი, არეშფერანი                     595 49 18 18

2.          გიორგეთი, კართუბანი, ვარდისუბანი,

             ჭიაური, ცოდნისკარი                                    599 44 57 03

3.          კაბალი, ფონა, ბაისუბანი, ნინიგორი          591 41 08 45

4.          შრომა, ქ. ლაგოდეხი, მაწიმი                        555 25 42 56

სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის გურჯაანის საველე სადგური - ქ. გურჯაანი ტაბიძის N2

 


ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

Share page