მოსახლეობის რაოდენობა და ურბანული გადანაწილება

2014 წლის მდგომარეობით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს  41, 678 ათასი ადაამიანს ( მამაკაცი 20, 953, ქალი 20, 725),

აქედან  ქალაქში  ცხოვრობს 5, 918  ( მამაკაცი 2 752,ქალი 3,166), ხოლო სოფლად  35.760 ადამიანი (მამაკაცი 18 201, ქალი 17 559).   

მუნიციპალიტეტში 68 დასახლებაა,  აქედან 1 ქალაქია  ( ლაგოდეხი )  და   67 სოფელი:    

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 57  კაცი/კმ².     

Share page