საკრებულოს სხდომა

29 March, 2022

პარასკევს, 1 აპრილს, 14: 00 საათზე, ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

1. „ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2022  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                         /მომხს:გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

                                                                                                                                           /მომხს:გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

3. აუდიტის ანგარიში.

                                                                                                                                        /მომხს:გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 

4. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018  წლის  2 მარტის №28  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

5.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

                                                                                                                                        /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

6.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სოფ. ბაღდათში მდებარე-93407 კვ.მ (საძოვარი) /საკ.კოდი:N54.13.51.003/  და 16557 კვ.მ. (საძოვარი-54.13.51.002) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სოფლის  მოსახლეობისათვის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 5 (ხუთი) წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე.

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სოფ. ბაღდათში მდებარე-93407 კვ.მ (საძოვარი) /საკ.კოდი:N54.13.51.003/  მიწის ნაკვეთის წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს -1265 (ერთი ათას ორას სამოცდახუთი) ლარი.  ხოლო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (საძოვარი ) /საკ.კოდი:N 54.13.51.002/ მიწის -16557 კვ.მ ნაკვეთის წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს -225 /ორას ოცდახუთი/ ლარი.

 

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

7. ,,საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

8.სხვადასხვა.

Share page