წარმომადგენლობითი ხარჯი

2021 წელს წარმომადგენლობითი ხარჯი არ გაწეულა.