დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2017 ფაქტი
სულ ბიუჯეტი: 9292990 ¢
განათლება 17.55% %
გარემოს დაცვა 8.66% %
დასვენება, კულტურა და რელიგია 22.51% %
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 9.21% %
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 7.23% %
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.00% %
სახელმწიფო მომსახურება 25.59% %
სოფლის მეურნეობა 0.54% %
სხვა 0.92% %
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა 7.79% %
ასათვისებელია: 9292990 ¢