საკრებულოს კომისიები

საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადებისა და გადაწყვეტილებათა შესრულების ხელშეწყობის მიზნით იქმნება საკრებულოს კომისიები . კომისიის სხდომები იმართება ორ კვირაში ერთხელ . კომისიის სხდომას ხელმძღვანელობს კომისიის თავმჯდომარე.   კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით .