ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო/არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ლაგოდეხის სერვის-ცენტრის“ (433105659) რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე. გ-93. 93233603 განკარგულება 01/26/2023 12/28/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს, გადასცეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ საქობოს პირველ ქუჩა N10-ში მდებარე მიწის (ს/კ 54.07.56.245) 2412 კვ.მ. ფართობი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1 და N2 პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება-ს“ (ს/კ:233146798 ) არსებობის ვადით. გ-93. 93233604 განკარგულება 12/26/2023 12/29/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.93213375 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.93213375 განკარგულებაში. გ-93. 93233605 განკარგულება 12/26/2023 12/28/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.93213376 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.93213376 განკარგულებაში. გ-93. 93233606 განკარგულება 12/26/2023 12/29/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.93213377 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.93213377 განკარგულებაში. გ-93. 93233607 განკარგულება 12/26/2023 12/28/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.932133725 განკარგულებაში ცვ შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის Noგ-93.932133725 განკარგულებაში. გ-93. 93233609 განკარგულება: 12/26/2023 12/29/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ No14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ შევიდეს ცვლილება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ No14-ი განკარგულების დანართში და საპივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში გ-93. 9324033001 განკარგულება: 02/02/2024 02/08/2024 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება დანართის შესაბამისად, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით გადასცეს ა(ა)იპ „ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრს“. გ-93. 93240332 განკარგულება 02/02/2024 02/08/2024 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით: გ-93. 93240333 განკარგულება 02/02/2024 02/08/2024 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის Noგ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე შევიდეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ" ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 03 სექტემბრის Noგ-93.93212465 განკარგულების დანართი N1-ში გ-93. 93240333 განკარგულება: 02/02/2024 02/08/2024 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ გ-93.93213091 განკარგულება 11/05/2021 11/09/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ გ-93.93213092 განკარგულება 11/05/2021 11/09/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის ცვლილების შესახებ ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის № 14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93213094 განკარგულება 11/05/2021 11/08/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელდების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ქალაქ ლაგოდეხში მდებარე ბახტრიონის ქუჩისათვის სახელის გადარქმევისა და მიტროპოლიტი სერგის სახელის დარქმევის (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ გ-93.93213095 განკარგულება 11/05/2021 11/08/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია ,, უკეთესი მომავლისაკენ“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,, უკეთესი მომავლისაკენ“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133710 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133712 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133714 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქციის შექმნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს შექმნის ცნობად მიღების და ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133716 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქციის შექმნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’-ს შექმნის ცნობად მიღების და ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133717 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133719 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ გ-93.932133720 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ გ-93.932133721 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133722 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133723 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133724 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გ-93.932133725 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ გ-93.93213375 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფ. ხიზაში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ გ-93.93220212 განკარგულება 01/21/2022 01/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფ. დავითიანში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ გ-93.93220213 განკარგულება 01/21/2022 01/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფ. ცოდნისკარში რეკრეაციული ზონის მოწყობის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ გ-93.93220214 განკარგულება 01/21/2022 01/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საპრივატიზებო ნუსხაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93220631 განკარგულება 03/04/2022 04/29/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93220912 განკარგულება 04/01/2022 04/28/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ გ-93.93220915 განკარგულება 04/01/2022 04/29/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმის ცვლილების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 სექტემბრის N გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ გ-93.93221266 განკარგულება 05/06/2022 05/13/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების დროებითი სამუშაო ჯგუფი. გ-93.93221541 განკარგულება 06/03/2022 06/07/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის № 669 დადგენილების 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით: გ-93.93221542 განკარგულება 06/03/2022 06/06/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.93221824 განკარგულება 07/01/2022 08/30/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის ცვლილება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ გ-93.9322217001 განკარგულება 08/05/2022 08/24/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი ღამბაშიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ღამბაშიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ , გ-93.93222172 განკარგულება 08/05/2022 08/24/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის ვლადიმერ ალიბეგაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის ვლადიმერ ალიბეგაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. გ-93.93222452 განკარგულება 09/02/2022 09/02/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის ცვლილება ,,საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის N14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ გ.93.93221265 განკარგულება 05/06/2022 05/13/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს განკარგულებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 მარტის №28 განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ განკარგულება:გ-93.93220914 განკარგულება 04/01/2022 04/29/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 აგვისტოს №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 აგვისტოს №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №1 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“, საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, გამო საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“, საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ №17 დადგენილება 05/05/2023 05/08/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის“ დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ №2 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ლაგოდეხის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ “ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 თებერვლის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ლაგოდეხის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ “ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 თებერვლის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ №22 დადგენილება 11/04/2022 11/04/2022 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №3 დადგენილება 01/18/2023 01/18/2023 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages