სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

განკარგულება №2401 - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება

 

დანართი N1 - გამოყოფილი თანხები

 

დანართი N2 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა შეხვედრების გრაფიკი

 

დანართი N3 -  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საკითხებზე მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე და საპროექტო წინადადებების მიღებაზე უფლებამოსილი პირები

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები

განკარგულება N2476 - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 

დადგენილება N602 - ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება

 

დანართი N1 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა შეხვედრების გრაფიკი 

 

დანართი N2 - გამოყოფილი თანხები

 

დანართი N3 -  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საკითხებზე მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე და საპროექტო წინადადებების მიღებაზე უფლებამოსილი პირები

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები

 

ოქმები

განკარგულება 277 - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 

დადგენილება 64 - ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება

 

დანართი N1 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა შეხვედრების გრაფიკი 

 

დანართი N2 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საკითხებზე მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე და საპროექტო წინადადებების მიღებაზე უფლებამოსილი პირები

 

დანართი N3 - გამოყოფილი თანხები

 

კრების ოქმები 1,    კრების ოქმები 2,    კრების ოქმები 3.    კრების ოქმები 4.