პრიორიტეტების დოკუმენტი

ბრძანება Nბ92.922305815  2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

ბრძანება Nბ92.922305815 -ის დანართი

ბრძანება Nბ92.922315237 ცვლილება 2023 წლის 27 თებერვლის ბრძანება Nბ92.922305815 -ში

ბრძანება Nბ92.922315237 -ის დანართი

ოქმი N1 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დადგენა დახარისხება

ბრძანება Nბ92.92232016 ცვლილება 2023 წლის 27 თებერვლის ბრძანება  Nბ92.922305815 -ში (20 ივლისი)

ბრძანება Nბ92.92232016 -ის დანართი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების   პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი

ოქმი N2 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის მოწონების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N93. 9323360001 განკარგულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ.