ვაკანსია მერიაში

მიმდინარე წლის 17 მაისიდან გამოაცხადა კონკურსი

ეკონომიკის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე
ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge  

მიმდინარე წლის 17 მაისიდან გამოაცხადა კონკურსი ეკონომიკის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. კონკურსის ჩატარების გრაფიკი იხილეთ დანართის სახით.

 

ეკონომიკის სამსახური

I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი.

 

დანართი

დახურვა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური

ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge 

 

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილება

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებში

 

დანართი

 

 

დახურვა

ეკონომიკის სამსახური

ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge 

 

შესყიდვების განყოფილება

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

 

დანართი

დახურვა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

2022 წელი
ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge 

 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

II რანგის - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი)

 

დანართი

დახურვა

შიდა აუდიტის სამსახური

2022 წელი
ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge 

 

შიდა აუდიტის სამსახური

I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი

 

დანართი

დახურვა

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

2022 წელი
ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge 

III - რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად ღია კონკურსის ჩატარების გრაფიკი იხილეთ დანართის სახით

დანართი

 

დახურვა

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური

2022 წელი
ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

II - რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად დახურული კონკურსის ჩატარების გრაფიკი იხილეთ დანართის სახით

დანართი

დახურვა

ეკონომიკის სამსახური

2022 წელი
ბიოგრაფია

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ,  საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

www.hr.gov.ge 

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

II - რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად დახურული კონკურსის ჩატარების გრაფიკი იხილეთ დანართის სახით

დანართი

დახურვა

მერიაში ამ ეტაპზე ვაკანსია არ არის გამოცხადებული

2023 წელი
ბიოგრაფია
დახურვა