ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დებულება/წესდება/შინაგანაწესი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად განსაზღვრავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურას, გამგეობის თანამდებობის პირების და სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებებს და მუშაობის ორგანიზაციას.


გამგეობის დებულება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შინაგანაწესი შედგენილია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ პუნქტის, „ა.თ“ ქვეპუნქტისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 72-ე, 73-ე მუხლების შესაბამისად.


გამგეობის შინაგანაწესი