ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დასაქმებულები

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მმართველობა 
#თანამდებობის
დასახელება
საშტატო
რიცხოვნობა
1გამგებელი1
2გამგებლის პირველი მოადგილე1
2მოადგილე2
3გამგებლის თანაშემწე2
 სულ:6
გამგეობის სამსახურები
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
2.1სამსახურის უფროსი1
მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების განყოფილება
2.2განყოფილების უფროსი1
2.3უფ. სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში3
2.4 გამგებლის მდივან-რეფერენტი - დამხმარე მოსამსახურე1
2.5 გამგებლის I მოადგილის - მდივან - რეფერენტი - დამხმარე მოსამსახურე1
2.6კურიერი1
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
2.7განყოფილების უფროსი1
2.8მთავარი სპეციალისტი -საკადრო პოლიტიკის
საკითხებში
1
2.9უფ. სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში1
2.10გამგებლის მძღოლი - დამხმარე მოსამსახურე1
2.11გამგებლის I მოადგილის მძღოლი - დამხმარე მოსამსახურე1
საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და საინფორმაციო განყოფილება
2.12განყოფილების უფროსი1
2.13მთ.სპეციალისტი გამგეობის საზოგადოებრივი
 ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში
1
2.14უფ.სპეციალისტი გამგეობის საზოგადოებრივი
 ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში
1
2.15რეპორტიორი - დამხმარე მოსამსახურე1
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობისა
და ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზების კოორდინაციის განყოფილება
2.16განყოფილების უფროსი1
2.17მთ. სპეციალისტი ოფიციალური ღონისძიებების
 დაგეგმვა-ორგანიზების საკითხებში
1
2.18სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში4
2.19სპეციალისტი მაწიმის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1
2.20სპეციალისტი შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.21სპეციალისტი ნინიგორის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.22სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში4
2.23სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.24სპეციალისტი ჭიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.25სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.26სპეციალისტი ბაისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.27სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში4
2.28სპეციალისტი ფონის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1
2.29სპეციალისტი გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.30სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში4
2.31სპეციალისტი არეშფერნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.32სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში4
 სულ 63
3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური
3.1სამსახურის უფროსი1
3.2მთ. სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების
 მომზადებისა და კონსულტაციის საკითხებში
1
3.3მთ. სპეციალისტი სასამართლო, სახელმწიფო ორგანოებთან და იურიდულ
პირებთან სამართლებრივი ურთიერთობების საკითხებში
1
 სულ3
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახური
   
4.1სამსახურის უფროსი1
4.2მთ. სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში2
 სულ3
5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
5.1სამსახურის უფროსი1
5.2მთ. სპეციალისტი ზედამხედველობის განხორციელების საკითხებში5
5.3უფ. სპეციალისტი ზედამხედველობის განხორციელების საკითხებში2
 სულ8
6.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
6.1სამსახურის უფროსი1
6.2მთ. სპეციალისტი - მიწერისა და
გაწვევის საკითხებში
4
6.3მთ. სპეციალისტი - რეზერვისტთა
 აღრიცხვისა და  გაწვევის საკითხებში
3
6.4დამხმარე მოსამსახურე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების საკითხებში1
 სულ9
7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური
7.1სამსახურის უფროსი1
7.2უფ. სპეციალისტი-განათელბისა და
გენდერული თანასწორობის საკითხებში
1
7.3უფ. სპეციალისტი-კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის საკითხებში საკითხებში
1
7.4უფ. სპეციალისტი-სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა საკითხებში
1
 სულ4
8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური
8.1სამსახურის უფროსი1
საფინანსო-საბიუჯეტო, სამეურნეო განყოფილება
8.2განყოფილების უფროსი1
8.3მთ. სპეციალისტი ბიუჯეტის
დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში
1
8.4მთ. სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში1
8.5მთ. სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი
ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში
3
8.6მთ. სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის საკითხებში
1
8.7სამეურნეო საკითხებში - დამხმარე მოსამსახურე1
8.8(აიტი)კომპიუტერული სისტემებისა და
ქსელების საკითხებში - დამხმარე მოსამსახურე
1
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილება
   
8.8განყოფილების უფროსი1
8.10მთ. სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის საკითხებში
2
8.11მთ. სპეციალისტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა
/დევნილთა/ დახმარების საკითხებში
1
8.12მთ. სპეციალისტი ომისა და სამხედრო ძალების
ვეტერანთა საკითხებში 
1
შესყიდვების განყოფილება
8.13განყოფილების უფროსი1
8.14მთ. სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში2
 სულ18
9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის,
 ეკონომკური განვითარების, სტატისტიკის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
9.1სამსახურის უფროსი1
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის და სტატისტიკის განყოფილება
9.2განყოფილების უფროსი1
9.3მთ. სპეციალისტი ქონების, ეკონომიკური განვითარებისა და სტატისტიკის საკითხებში2
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილება 
9.4განყოფილების უფროსი1
9.5მთ. სპეციალისტი
 ინფრასტრუქტურის საკითხებში
4
9.6მთ. სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის
მშენებლობისა და არქიტექტურის საკითხებში
1
9.7უფ. სპეციალისტი საზოგადოებრივი მომსახურებისა და კეთილმოწყობის საკითხებში1
სტიქიური და სხვა მოვლენების პრევენციის განყოფილება
9.8განყოფილების უფროსი1
9.9უფ. სპეციალისტი სტიქიური და
სხვა მოვლენების პრევენციის საკითხებში
1
9.10დამხმარე მოსამსახურე - ექსკავატორის მძღოლი2
9.11დამხმარე მოსამსახურე - კამაზის მძღოლი2
 სულ17
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლები
 ადმინისტრაციული
ერთეული
საშტატო
რიცხოვნობა
#  
1ლაგოდეხი1
2მაწიმი1
3შრომა1
4ნინიგორი1
5ცოდნისკარი1
6ვარდისუბანი1
7ჭიაური1
8კართუბანი1
9ბაისუბანი1
10კაბალი1
11ფონა1
12გიორგეთი 1
13აფენი1
14ლელიანი1
15არეშფერანი1
 სულ15
 სულ146
გააზიარე