ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დასაქმებულები

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 17 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საშტატო ნუსხა

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                დანართი
                                       ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა                            
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობები

 

#თანამდებობის
დასახელება
საშტატო
რიცხოვნობა
1მერი1
2მერის პირველი მოადგილე1
3მერის მოადგილე1
 სულ:3
მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა
             1.     მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთულში 
1.1მერის წარმომადგენელი ქ. ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.2მერის წარმომადგენელი მაწიმის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.3მერის წარმომადგენელი შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.4მერის წარმომადგენელი ნინიგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.5მერის წარმომადგენელი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.6მერის წარმომადგენელი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.7მერის წარმომადგენელი ჭიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.8მერის წარმომადგენელი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.9მერის წარმომადგენელი ბაისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.10მერის წარმომადგენელი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.11მერის წარმომადგენელი ფონის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.12მერის წარმომადგენელი გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.13მერის წარმომადგენელი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.14მერის წარმომადგენელი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
1.15მერის წარმომადგენელი არეშფერანის ადმინისტრაციულ ერთეულში1
 სულ:15
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
2.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
საზოგადოებასთან ურთიერთობის,საქმის წარმოებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილება
2.2II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
2.3III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.4III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი
 ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში
1
2.5III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი
 ურთიერთობებისა და საინფორმაციო საკითხებში
1
2.6IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ.ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.7IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მაწიმის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1
2.8IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.9IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნინიგორის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.10IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ცოდნისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.11IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.12IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.13IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კართუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.14IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბაისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.15IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კაბლის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.16IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ფონის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში1
2.17IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.18IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
2.19IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არეშფერნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში2
2.20IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლელიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში3
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
2.21II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
2.22III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკის
საკითხებში
1
2.23III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში1
 სულ 45
3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური
3.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
 სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება 
3.2II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
3.3III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში1
3.4III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში1
 ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება
3.5II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
3.6III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში2
3.7III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  ზედამხედველობისა და ინსპექტირების საკითხებში2
3.8III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში2
 სულ11
 4. შიდა აუდიტის სამსახური 
4.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
4.2III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში2
 სულ3
5. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
5.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
5.2III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის საკითხებში5
 სულ6
6.  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური
6.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
6.2III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებში1
6.3III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა საკითხებში
1
 სულ3
7. საფინანსო სამსახური
7.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
7.2III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში1
სახაზინო-საბუღალტრო განყოფილება
7.3II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
7.4III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში1
7.5III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  პირველადი
ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში
2
 სულ6

8. ეკონომიკის სამსახური
8.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
8.2II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
8.3III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში2
8.4III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში1
8.5III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში1
საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილება 
8.6II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
8.7III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო პროექტებისა და ფონდების მოძიების საკითხებში1
8.8III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში1
შესყიდვების განყოფილება
8.9II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
8.10III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში2
 სულ12
   

9.  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
9.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
9.2II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
9.3III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის საკითხებში1
9.4III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის  საკითხებში1
ინფრასტრუქტურის განყოფილება 
9.5II რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: განყოფილების უფროსი1
9.6III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში1
9.7III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში3
 სულ9
 10. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 
10.1I რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: სამსახურის უფროსი1
10.2III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში2
10.3III რანგის პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ვეტერანთა და დევნილთა დახმარების საკითხებში1
 სულ4
 სულ117

 

გააზიარე