ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

2022 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოვიდა საჯარო ინფორმაციის მოთოვნის შესახებ 76 განცხადება. დაკმაყოფილდა მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე - 70 განცხადება, უარი ეთქვა ინფორმაციის მიწოდებაზე პერსონალური მინფორმაციის არსებობის გამო 2 განმცხადებელს, ერთ შემთხვევაში მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ორ შემთხვევაში განმცხადებელს განემარტა, რომ აღნიშნული ინფორმაციის მისაღებად უნდა მიმართონ სხვა სტრუქტურულ ერთეულს. ერთ განმცხადებელს ეთხოვა მოთხოვნილი ინფორმაციის დაზუსტება.