ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დებულება/წესდება/შინაგანაწესი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად განსაზღვრავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურას, მერიის თანამდებობის პირების და სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებებს და მუშაობის ორგანიზაციას.


მერიის დებულება

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 54ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა.თ" და ,,ე.ე" ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის "61-ე მუხლის შესაბამისად


მერიის შინაგანაწესი

მერიის შინაგანაწესი (ცვლილება)