ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა

31 May, 2023

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის დღის წესრიგი:
თარიღი: 31.05.2023 წელი 14:00 სთ

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 05 მაისის Nგ-93.93231256 განკარგულებაში
ტექნიკური ხარვეზის გასწორების შესახებ
/მომხს: ვ.
წიქარიშვილი, ო.შველიძე/
2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ, მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული ქალაქ ლაგოდეხში, ზაქათლის ქუჩა N44-ში მდებარე (ს/კ N54.01.56.222)
- შენობის მესამე სართულზე არსებული ორი ოთახი, ფართი -60.42 კვ.მ. პირდაპირი განკარგვის
წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზურფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით
ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფისთვის(ლაგი)(ს/კ433105971) გადაცემაზე.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

გააზიარე