განცხადება შპს ,,ლაგოდეხის რაიონის პროფილაქტიკური დერატიზაციის“ (ს/ნ 233113573) დაშლის (ლიკვიდაციის) პროცესის დაწყების გამო, მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად,  კრედიტორების მიწვევის თაობაზე

21 მარტი, 2024

განცხადება შპს ,,ლაგოდეხის რაიონის პროფილაქტიკური დერატიზაციის“ (ს/ნ 233113573) დაშლის (ლიკვიდაციის) პროცესის დაწყების გამო, მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად,  კრედიტორების მიწვევის თაობაზე

 

 „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 01 მარტის გ-93.9324061001 განკარგულების საფუძველზე  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება შპს ,,ლაგოდეხის რაიონის პროფილაქტიკური დერატიზაციის“  ლიკვიდაციის (დაშლის) პროცესის დაწყების თაობაზე ( 2024 წლის 12 მარტის ბრძანება #ბ92. 92240724)  

სამეწარმეო საზოგადოების ლიკვიდატორად განისაზღვრა საწარმოს დირექტორი, ჟულიატა ბარამიძე (პ/ნ 25001015374), ტელ:599 98 52 21.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 18 იანვრის N20 დადგენილების მე-2 მუხლის მეცხრე პუნქტის თანახმად, სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის (ლიკვიდაციის) პროცესის დაწყების გამო საწარმოს კრედიტორები მოწვეულნი არიან  მოთხოვნების განსაცხადებლად სამეწარმეო საზოგადოების წინაშე.

კრედიტორებს მოთხოვნების განსაცხადებლად განესაზღვრათ ერთ თვიანი ვადა.

 

ჟულიატა ბარამიძე - შპს ,,ლაგოდეხის რაიონის პროფილაქტიკური დერატიზაციის“ ლიკვიდატორი.

 

19/03/2024 წ.

 

რეესტრის გადაწყვეტილება

განკარგულება

ბრძანება

 

 

 

გააზიარე