საკრებულოს მორიგი სხდომა

2 ივნისი, 2023

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი:

თარიღი: 02.06.2023 წელი 14:00 სთ
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.

/გ.მანგოშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
2. ქალაქ ლაგოდეხის თავისუფლების ქუჩის I შესახვევისათვის (სახელის გადარქმევის)
ბახტრიონის ქუჩის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული
წარმოების დაწყების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლისათვის ჯიმშერ
მაისურაძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 05 მაისის Nგ-93.93231256 განკარგულებაში
ტექნიკური ხარვეზის გასწორების შესახებ.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო.შველიძე/
5. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ვ.
წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ლაგი).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

7. სხვადასხვა.

გააზიარე