საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 ივლისი, 2023

პარასკევს, 4 აგვისტოს, 14: 00 საათზე, ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის

მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის N1 (ცენტრალური) ქუჩისათვის ჰერეთის
სახელის მინიჭების თაობაზე.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის N2 ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის
პარალელური ქუჩა) თამარ მეფის სახელის მინიჭების თაობაზე

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და
ზედამხედველობის სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:ნ. დათუკიშვილი, შ. ხაჩიაშვილი/
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი
კომისიის საქმიანობის ანგარიში.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/
5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, ადმინისტრაციული სამსახურის 2023 წლის ექვსი
თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:გ.მჭედლიშვილი, შ. ხაჩიაშვილი/
6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის
სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:გ.ლომიძე, შ. ხაჩიაშვილი/
7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, საფინასო სამსახურის მიერ წარმოდგენილი 2023
წლის ბიუჯეტის 2 კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

/მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/
8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, შიდა აუდიტის სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის
მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: თ. დარბაიძე, ნ. კუპრაშვილი/
9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, ეკონომიკის სამსახურის - ქონების მართვისა და
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებისა და შესყიდვების განყოფილების
2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/
10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის
მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: გ. ჩალათაშვილი, ბ. შუბითიძე/

11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური
მომსახურების სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: თ. ბაღაშვილი, ე. ლეკიაშვილი/
12. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის, 2023 წლის
ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: ლ.ფოფხაძე, ე. ლეკიაშვილი/
13. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
განვითარების ცენტრის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:ლ. ბაღაშვილი, ე. ლეკიაშვილი/

14. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა
გაერთიანების 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: მ. გოგოლაძე, ე. ლეკიაშვილი/
15. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების 2023 წლის
ექვსი თვის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: ნ. კობერიძე, ე. ლეკიაშვილი/
16. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის 2023 წლის
ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის თაობაზე.

/მომხს:ბ.ხელაძე, ე. ლეკიაშვილი/
17. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სერვის-ცენტრის 2023 წლის ექვსი თვის მუშაობის
ანგარიშის თაობაზე.

/მომხს:ზ. კოჭლამაზაშვილი, ბ. შუბითიძე /

18. სხვადასხვა.

გააზიარე