სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური

მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური (ტექსტში შემდგომ - სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომლის ამოცანაა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ზედამხედველობის განხორციელება მშენებარე შენობა - ნაგებობებზე, წარმოებული სამშენებლო ნაგებობების კონსტრუქციების საპროექტო და სახელმძღვანელო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგზე, გარე რეკლამის განთავსებასა და გარე ვაჭრობაზე ზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა და მიწათსარგებლობის წესების დაცვა, ასევე ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება. 

სამსახურის დებულება

სამსახურის უფროსი - ნათელა დათუკიშვილი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:


მობ: 599 35 41 14

E-mail: natiadatukishvili@gmail.com

დაბადების თარიღი: 04.11.1991

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული


განათლება: 

09.2020 - 07.2022 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველო)

  • სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი.

09.2010 - 07.2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

  • სამართალმცოდნე, იურიდიული ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება: 

10.2021 - დღემდე, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

02.2019 - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების  უფროსი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

02.2018 - 02.2019 - "სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის"  მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი და ამავე დროიდან "სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების" უფროსის დროებით შემცვლელი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

06.2017 - 02.2018 - იურიდიული სამსახურის  მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი "სასამართლო სახელმწიფო ორგანოებთან და იურიდიულ პირებტან სამარტლებრივი ურთიერთობების საკითხებში", ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა/მერია,

09.2014 - 06.2017 - მთ. სპეციალისტის მ/შემსრულებელი სასამართლო, სახელმწიფო ორგანოებთან და იურიდიულ პირებთან სამართლებრივი  ურთიერთობების საკითხებში, ხოლო 2015  წლიდან კონკურსის წესით დავინიშნე ამავე თანამდებობაზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა,

03.2013 - 09.2014 - შეხვედრების ორგანიზატორი., საქრთველოს სამოქალაქო  განვითარების ასოციაცია.

გააზიარე